grudzień 7, 2018

Partnerstwo

Arad Development Centre (CDA)

Arad Development Centre (CDA) to regionalna organizacja pozarządowa. Jej celem jest wspieranie rozwoju regionu poprzez organizację działań promocyjnych, doradztwa, edukacji, usług i wydarzeń, dostęp do finansowania i wdrażanie projektów dzięki dofinansowaniu, lokalna współpraca w regionie i na obszarze całej Europy. CDA Arad powstało zgodnie z decyzją nr 7901 Sądu Rejonowego w Arad z dnia 11 grudnia 2012 r. (podstawę prawną stanowi zarządzenie rządu nr 26/2000 o stowarzyszeniach i fundacjach).

CDA zapewnia:

 • wsparcie promocji pomocy społecznej, doradztwa,
 • edukację, usługi i wydarzenia,
 • dostęp do i wdrażania dofinansowania projektów, wsparcie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP),
 • wsparcie przedsiębiorczości społecznej,
 • rynek transferu technologii i obligacji,
 • szkolenia,
 • przekwalifikowanie

Stowarzyszenie jest aktywnym partnerem procesu oceny, opracowywania i wdrażania strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, transferu know-how do partnerstw gospodarczych w zrównoważonych projektach skoncentrowanych na eksploatacji odnawialnych surowców, odpowiedzialności społecznej i rozwoju kultury.

Jako partner lub jako lider organizacja uczestniczyła w wielu projektach unijnych, takich jak COSME, granty EEA, Erasmus+ w obszarze przedsiębiorczości, ochrony środowiska, uświadamiania i edukacji społeczności. Jesteśmy partnerami w zakresie rozpowszechniania informacji o programie Horyzont 2020, Krajowym Programie na rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Organizujemy wiele wydarzeń mających na celu pośrednictwo i realizację misji firm.

Strona WWW: aradcda.ro

Medoro

Medoro to konsorcjum podmiotów prywatnych i publicznych, którego misję stanowi działanie na rzecz spójności społecznej, lokalnego zrównoważonego rozwoju, współpracy międzynarodowej, a przede wszystkim wspieranie młodych ludzi poprzez szkolenia, kształcenie i samozatrudnienie.

Przez ponad 15 lat działalności wspieramy i zarządzamy, bezpośrednio oraz w partnerstwie z podmiotami publicznymi i prywatnymi, licznymi szkoleniami, projektami na rzecz rozwoju terytorialnego i współpracy transgranicznej, szczególnie w zakresie następujących funduszy i programów:

ERDF, ESF, FIFG, Urban, Archimed, Medocc, 3C West, Grundtvig, Ita-Malta, EIE, EAGGF, Erasmus+.

Wierzymy, że praca młodych i ich zatrudnienie wymagają zaangażowania i dialogu pomiędzy instytucjami edukacyjnymi, rodzinami i firmami.

Naszym zdaniem konieczna jest zmiana sposobu, w jaki widzimy i myślimy o naszej karierze w przyszłości (niekoniecznie w ramach jeden pracy, jako pracownik, przez resztę życia), starając się już w młodym wieku przyjąć mentalność przedsiębiorczą oraz zamiłowanie do innowacji.

Działamy na rzecz zaangażowania instytucji publicznych i lokalnych aktorów, którzy są zwolennikami procesów rozwoju oraz, w szczególności, ułatwienia uczestnictwa głównych aktorów zaangażowanych w łańcuch „kształcenie-szkolenie-praca-przedsiębiorczość” w inicjatywach na rzecz współpracy terytorialnej, mobilności osób młodych, projektowania i eksperymentowania z innowacyjnymi i cenionymi szkoleniami europejskimi.

Strona WWW: medoroscarl.eu

MEUS

MEUS to organizacja prywatna z siedzibą w hiszpańskiej Walencji, której celem jest pomoc osobom w doskonaleniu ich umiejętności w ich środowisku, na poziomie prywatnym i zawodowym. Dlatego też koncentruje się na rozwoju umiejętności osób na każdym etapie ich życia, od szkoły do kształcenia dorosłych.

Zgodnie z europejską strategią w zakresie edukacji, MEUS pracuje nad nowymi materiałami szkoleniowymi i metodologiami dostosowanymi do różnych grup docelowych i potrzeb rynku, w ten sposób poprawiają integrację na poziomie rynku pracy. Organizacja wspiera również opracowywanie nowych projektów biznesowych, oferując przedsiębiorcom ocenę i szkolenia, wspierając ich w kreatywności, innowacyjności i odnoszeniu sukcesów w realizacji inicjatyw. MEUS mocno wspiera nowe i rozwijające się sektory gospodarki, zachowując wrażliwość na zmiany społeczne, dlatego też angażuje się szczególnie w takie tematy, jak zielona ekonomia (i zielone umiejętności), pomarańczowa ekonomia (kultura), IT, dostosowanie się do starzejącego się społeczeństwa i nowych wyzwań demograficznych, powodujących większych popyt na usługi dla ludności itp.

MEUS promuje mobilność młodzieży i dorosłych, studentów i pracowników jako sposób na uczenie się na doświadczeniach innych krajów.

W celu wsparcia rozwoju osobistego jednostek, MEUS angażuje się także w opracowywanie inicjatyw w obszarze aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie, dobrobytu (well-being), równości, solidarności, integracji i walki z dyskryminacją. Angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i uwzględnia kwestie środowiskowe, jak również zrównoważonego wzrostu i lokalnego rozwoju jako kluczowy element swojej misji, promując zmiany w zachowaniach społeczeństwa w celu dostosowania się do bieżących potrzeb (zrównoważona konsumpcja, optymalizacja odpadów itp.).

Co więcej, ambicją MEUS jest bycie aktywnym interesariuszem w swoim otoczeniu, dzielenie się doświadczeniem w zakresie opracowywania projektów międzynarodowych i europejskich zgodnie z celami organizacji, zapewniając w ten sposób ocenę innym podmiotom, aby zachęcić je do uczestnictwa w projektach europejskich.

MEUS to owoc współpracy dwóch ekspertów w dziedzinie opracowywania i zarządzania projektami, przedsiębiorczości i doradztwa w Europie. Razem i osobno opracowali oni wiele projektu unijnych, głównie w obszarze edukacji i przedsiębiorczości, w ramach różnych programów UE, takich jak Erasmus+, COSME-EYE, LIFE czy EASI. Posiadają dużą wiedzę na temat swojego środowiska, co umożliwia im dotarcie do szerokiej gamy kluczowych grup docelowych i interesariuszy w różnych branżach.

Strona WWW: meuskills.eu

Stowarzyszenie na rzecz innowacji i edukacji

Głównym celem jest promowanie innowacyjnych sposobów kształcenia i szkolenia zawodowego, skupiających się wokół zwiększenia skuteczności i atrakcyjności metod nauczania, a także zbliżenia efektów kształcenia do potrzeb i wymagań rynku pracy poprzez podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Stowarzyszenie inicjuje i wspiera działania na rzecz zwiększenia zasięgu, skali
i innowacyjności edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej. Prowadzona działalność ma na celu wspomaganie rozwoju wynalazczości i innowacyjności oraz wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. Stowarzyszenie organizuje, wspiera i realizuje badania naukowe, wymianę doświadczeń dotyczących przemian kształcenia
i szkolenia zawodowego wraz z popularyzacją ich wyników. Realizowane projekty są bezpośrednio ukierunkowane na działalność badawczą i edukacyjną w zakresie kształcenia zawodowego oraz podnoszenia świadomości z zakresu zrównoważonego wzrostu.

Jednym z głównych celów Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego rozwoju społecznego, poprzez podejmowanie działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu, turystyki i przedsiębiorczości dla zrównoważonego rozwoju gospodarki opartej na wiedzy poprzez organizację i rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa, a także upowszechnianie kulturalnych i sportowych form spędzania wolnego czasu.

Strona WWW: www.innowacja-edukacja.pl

Danmar Computers

Danmar Computers LLC to spółka działająca w obszarze informatyki i realizująca szkolenia zawodowe w tej dziedzinie. Danmar ma ogromne doświadczenie w opracowywaniu nowoczesnych stron internetowych i aplikacji mobilnych służących do celów edukacyjnych. Danmar ma również duże doświadczenie w realizacji projektów unijnych, w ramach których zespół firmy ds. badań i rozwoju prowadzi badania i przygotowuje szkolenia dopasowane do potrzeb różnych uczących się. W ciągu 15 lat Danmar z sukcesem wdrożył ponad 50 projektów w ramach programu Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress i ostatnio Erasmus+. W wielu z tych projektów spółka odpowiadała za projekt i koordynację strategii rozpowszechniania. Danmar Computers to deweloper i dostawca systemu AdminProject (adminproject.eu), służącego do zarządzania projektami europejskimi. Wszystkie działania podmiotu opierają się na szerokiej i ugruntowanej sieci współpracy, na poziomie krajowym i międzynarodowym. Sieci krajowe obejmują instytucje szkoleniowe i doradcze, uczelnie wyższe, szkoły, organizacje pozarządowe oraz firmy z sektora prywatnego. Sieć międzynarodowe gromadzi partnerów o różnych profilach pochodzących ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Misją Danmar Computers jest promocja kształcenia przez całe życie i zapewnienie równego dostępu do edukacji dla każdego dzięki nowoczesnym technologiom.

Strona WWW: danmar-computers.com.pl

MKV Consulting

MKV Consulting to przedsiębiorstwo opracowujące i wdrażające szkolenia dla dorosłych we współpracy z uczelniami, centralnymi agencjami zatrudnienia, stowarzyszeniami handlowymi, organizacjami pracodawców, izbami handlu i przemysłu, gminami, organizacjami edukacyjnymi oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami. MKV Consulting świadczy usługi w celu spełnienia nowych wymagań rynku pracy.

Nasze usługi:

 • Oprogramowanie korporacyjno-komercyjne i oprogramowanie automatyki przemysłowej,
 • Rozwiązania sprzętowe, aplikacje do kodowania i etykietowania,
 • Surowce dla producentów z branży spożywczej, import-eksport,
 • Moduły szkoleniowe z zakresu rolnictwa organicznego w celu przygotowania i wdrożenia szkolenia
 • Realizacja potrzeb kadry zarządzającej i kadry średniego szczebla firm w zakresie szkoleń,
 • Przekształcenie wszystkich modułów edukacyjnych w materiały do uczenia się na odległość,
 • Realizacja badań nad budowaniem potencjału dla stowarzyszeń pracodawców oraz małych i średnich przedsiębiorstw reprezentujących branżę,
 • Transfer standardów zawodowych kadry średniego szczebla wymaganych dla wszystkich branż w Turcji przez Unię Europejską,
 • Przygotowywanie modułów szkoleniowych,
 • Realizacja szkoleń osób dorosłych,
 • Przygotowywanie, wdrażanie i raportowanie projektów unijnych

Wdrażając projekty, MKV Consulting współpracuje z wieloma ekspertami w niepełnym wymiarze godzin. Działalność i doświadczenie MKV Consulting:

 • PCM w projekcie unijnym
 • Opracowywanie programów nauczania
 • Wdrażanie szkoleń
 • Ewaluacja projektu
 • Rozpowszechnianie za pośrednictwem Regionalnego Dyrektoriatu Ministerstwa Turystyki i Kultury,
 • realizacja potrzeb firm w zakresie szkoleń kadry średniego szczebla
 • przekształcanie wszystkich modułów szkoleniowych na materiały do e-learningu,
 • Budowanie potencjału małych i średnich przedsiębiorstw oraz stowarzyszeń reprezentujących daną branżę,
 • świadczenie usług na rzecz informowania i zachęcania tureckich organizacji, partnerów społecznych, dostawców usług edukacyjnych i obywatelu do uczestnictwa w polityce rozszerzania UE,
 • tworzenie forum na rzecz podnoszenia świadomości politycznej i społeczeństwa obywatelskiego w Turcji.

Strona WWW: mkv-consulting.com

Valencia INNOHUB

Valencia INNO HUB to organizacja non-profit, utworzona w celu łączenia talentu i technologii. W tym celu stara się promować przedsiębiorczość poprzez wszystkie działania zachęcające do tworzenia ekosystemu technologii i generowania wiedzy, aby wspierać powstawanie organizacji bazujących na technologii.

W Valencia INNO HUB mocno wierzymy, że zmiana w trybie ekonomicznym jest niezbędna, aby mogła powstać gospodarka bardziej konkurencyjna, generująca wartość dodaną, zapewniająca narzędzia niezbędne firmom do konkurowania na rynkach międzynarodowych z większą liczbą zmiennych niż sama cena.

Realizując nasze cele, opracowujemy następujące działania: warsztaty, szkolenia, seminaria, grupy networkingowe. Nasze obszary zainteresowania są następujące:

 • Identyfikacja technologii
 • Przedsiębiorczość
 • Umiejętności twarde i miękkie
 • Własność intelektualna
 • Nadzór technologiczny
 • Przedsiębiorstwa oparte na technologiach
 • Rynek handlowy
 • Współpraca technologiczna
 • Finansowanie badań i rozwoju
 • Zarządzanie innowacjami

Strona WWW: valenciainnohub.com